Lea Danilson-Järg: meie ühine väljakutse on sõbralik ja elurõõmus Eesti

Erakonna juhatuse liikmena seisan hea selle eest, et erakonna poliitika ja sisu oleks Eesti inimeste elujärge parandavatele arenguvisioonidele avatud.

 • Usun, et õnnelik, edukas ja kasvav Eesti on võimalik vaid sõbralikus ja üksteist toetavas õhkkonnas.

 • Konservatiiv hindab esivanemate pärandit ja kestlikke lahendusi, mida toetab teadmuspõhisus ja innovatsioon.

 • Isamaa erakond pakub eneseteostust ja arenemisvõimalusi kõikidele visioonikatele, julgetele ja teotahtelistele inimestele.

Poliitika suurim väljakutse: majanduskasv ja innovatsioon heaolu vankri ette!

Eesti ees seisvad väljakutsed on  majanduskasv ja atraktiivne ettevõtluskeskkond.

 • Üksnes kasvav majandus toob eelarvesse vahendeid, millega parandada inimeste elujärge.
 • Majanduskasv võimaldab rakendada kestlikke järelkasvu- ja rahvastikupoliitikaid. Tänu majanduskasvule saab lahendada hariduse, rahvatervise ja julgeoleku valdkondadega seotud probleeme.
 • Riik peab tagama ausa konkurentsikeskkonna ja  jätkusuutliku investeerimiskliima, austama ettevõtjate aega ning äri laiendamise kavatsusi.
 • Majanduskeskkond peab soosima ettevõtlust ja innovatsiooni. Riigikapitalism ja otsetoetused valitud ettevõtetele pole lahendused, vaid osa probleemist.
 • Kohalik omavalitsus ja kogukond peab muutuma ettevõtluse arendamisel huvitatud osapooleks. Jah, palun ka minu tagahoovi!

Majandus kasvama!

Tulevikuharidus ja innovatsioon: inimene mõtleb, masin teeb!

Loovus ja leidlikkus on valdkonnad, kus arvutid, masinad ja tehisintellekt inimest veel niipea ei ületa.

 • Pole mõtet koolitada lapsi ja noori valdkondades, kus masin ja tehisintellekt juba täna inimest ületavad.
 • Loomingulised ja nutikad inimesed on oodatud ja vajalikud igas seltskonnas, töökollektiivis ja riigis.
 • Iga talent ja anne peab saama arendatud lähtuvalt lapse ja noore huvidest.
 • Hea hariduse vundamentideks on edukalt omandatud üldoskused ja õppimisoskused.

Tulevkuhariduse väljakutsed

Rahvastik taas kasvama!

Jätkusuutlik ühiskond ja inimeste heaolu eeldavad, et järeltulevad põlvkonnad poleks eelnevatest oluliselt väiksemad.

 • Eestis on paraku 1991. aastast alates sündide arv olnud surmade arvust ülekaalukalt väiksem.
 • Rein Taagepera osutas juba 2005. aastal, et seniste suundumuste jätkudes kahaneb Eesti põlisrahvas järjepidevalt ja pöördumatult. Eesti on praegu kahjuks just sellisel arengurajal.
 • Me ei vastanda erineva suuruse ja koosseisuga peresid. Eestis peab olema kõikidel hea elada.

Loe rahvastikust ja järelkasvust

Kaitstud Eesti väärtustab rahvusvahelist koostööd

 • Eesti geograafilist asukohta arvestades ei tohi me kunagi kaotada valvsust, vaid peame igal ajahetkel olema valmis end kaitsma.
 • Ainuõige on lähtuda laiapindse riigikaitse põhimõtetest, mis toetub võimekale kaitseväele, Kaitseliidule ning kodanike kõrgele kaitsetahtele.
 • Riigikaitse on eluliselt tähtis valdkond, kuhu tuleb investeerida vastavalt vajadusele. Mitte vastavalt võimalustele, sest halva stsenaariumi korral ei pruugi järgmist võimalust enam tulla.

Seisame vankumatult Ukraina kõrval